ความคิดที่ดีจะมีค่าเมื่อลงมือทำ

ความคิดที่ดีจะมีค่าเมื่อลงมือทำ

ความคิดที่ดีจะมีค่าเมื่อลงมือทำ

อันความคิดคิดดีแม้มีค่า
ปล่อยเวลาล่วงไปไม่สร้างสรรค์
แม้คิดดีแค่ไหนไม่ทำมัน
ความคิดนั้นก็พลันเป็นหมันไป

อันความคิดคิดดีมีค่ายิ่ง
ไม่นอนนิ่งเร่งสร้างสรรค์ดังฝันใฝ่
คิดแล้วพลันสรรค์สร้างทางเป็นไป
ย่อมจะได้ประโยชน์เลิศเกิดจากจินต์.

ความคิด ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ และมีอิทธิพลต่อการดำรงชีพของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะความคิด เป็นตัวนำการพูดและการทำ คือทุก ๆ การกระทำและคำพูด ล้วนมาจากความคิดทั้งสิ้น ดังคำโบราณที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”

ความคิดที่ดี นำไปสู่การกระทำที่ดีมีประโยชน์ และความคิดที่ไม่ดี ก็นำไปสู่การกระทำที่ไม่ดี ไม่มีประโยชน์ และสร้างโทษภัยให้บุคคลนั้น ๆ

วันนี้เรามาพูดถึงความคิดที่ดี ๆ กัน

คนบางคนมีความคิดที่ดี มีไอเดียเจ๋ง ๆ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศชาติ หรือมีความคิดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันมาก แต่ไม่ยอมลงมือทำ

ความคิดที่ปราศจากการลงมือทำเช่นนี้ เป็นความคิดที่เป็นหมัน คือไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ ได้เลย เหมือนสตรีที่เป็นหมันไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ฉันใด ความคิดที่ปราศจากการลงมือทำ ก็ไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ฉันนั้น

ดังนั้น อย่ามัวแต่คิด ต้องลงมือทำด้วย เพราะต่อให้ความคิดดีแค่ไหน ไอเดียเจ๋งแค่ไหน ถ้าไม่ลงมือทำ ก็สำเร็จประโยชน์ไม่ได้.

You may also like...