อย่าดูหมิ่นบาป อย่าดูแคลนบุญ

อย่าดูหมิ่นบาป อย่าดูแคลนบุญ

อย่าดูหมิ่นบาป อย่าดูแคลนบุญ

ตึกสูงระฟ้า เริ่มต้นที่อิฐก้อนแรก น้ำฝนที่เต็มอยู่ในตุ่ม เริ่มต้นที่เม็ดฝนเม็ดแรก เหรียญที่มีอยู่เต็มกระปุกออมสิน เริ่มต้นที่เหรียญแรก เดินทางหมื่นลี้ ก็เริ่มต้นที่ก้าวแรก

ฝนตกวันละนิดย่อมทำให้ตุ่มที่เปิดฝาตั้งไว้กลางแจ้งเต็มได้ ฉันใด บุญและบาปแม้เพียงเล็กน้อยย่อมพอกพูนแก่ผู้กระทำบ่อย ๆ ฉันนั้นเหมือนกัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสพระคาถาไว้ว่า

มาวมญฺเญถ ปาปสฺส…..น มตฺตํ อาคมิสฺสติ.
อุทพินฺทุนิปาเตน……………อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
ปูรติ พาโล ปาปสฺส……….โถกํ โถกํปิ อาจินํ.

“บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่า บาปมีประมาณน้อย จักไม่มาถึง แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลง (ทีละหยาด) ได้ฉันใด ชนพาล เมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบาปได้ ฉันนั้น.”

มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส…….น มตฺตํ อาคมิสฺสติ.
อุทพินฺทุนิปาเตน………………..อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
ปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส…………….โถกํ โถกํปิ อาจินํ.

“บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า นิดหน่อย จักไม่มาถึง แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลง (ทีละหยาด) ได้ฉันใด ธีรชนสั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ ฉันนั้น.

กรรมทุกอย่างที่เราทำลงไป ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมคือบุญ หรืออกุศลกรรมคือบาป ย่อมเป็นกรรมที่จะเผล็ดผลแน่นอน ไม่เร็วก็ช้า กรรมเล็กน้อยก็ให้ผลเล็กน้อย กรรมหนักก็ให้ผลหนัก ตามเหตุตามปัจจัย

เหตุนั้นจึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่ากรรมนั้น ๆ สมควรที่จะกระทำหรือไม่ เมื่อได้กระทำลงไปแล้วสมควรที่จะกระทำอีกครั้งหรือไม่ กรรมใดเป็นอกุศลเป็นบาป กรรมนั้นท่านว่าไม่พึงกระทำแม้เพียงเล็กน้อย เพราะบาปแม้เพียงเล็กน้อย เมื่อทำบ่อย ๆ ไม่หยุด ไม่ลด ไม่ละ ไม่เลิก ย่อมพอกพูนมากขึ้น ๆ และเผล็ดผลที่หนักหนาสาหัสได้ เฉกเช่นเดียวกันกับฝนที่ตกแม้ไม่หนักมาก แต่หากตกทุกวันไม่หยุดหย่อน ก็สามารถทำให้น้ำท่วมก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ฉะนั้น

และเช่นเดียวกัน กรรมที่เป็นกุศลเป็นบุญ ท่านว่าแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ควรทำ เพราะบุญแม้เพียงเล็กน้อย เมื่อทำบ่อย ๆ ย่อมสามารถรวมกันเป็นบุญใหญ่ อำนวยผลานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ เฉกเช่นเดียวกันกับน้ำฝนที่ตกลงมาแม้เพียงเล็กน้อย แต่หากตกบ่อย ๆ ทุกวัน ๆ ย่อมยังสาคร ยังแม่น้ำลำคลองให้เต็ม ยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ได้ฉะนั้น.

You may also like...