Tagged: อทินนาทาน

กรรมกิเลส สาเหตุแห่งความมัวหมอง

กรรมกิเลส สาเหตุแห่งความมัวหมอง

กรรมกิเลส สาเหตุแห่งความมัวหมอง “กรรมกิเลส” เป็นชื่อเรียกกรรมหรือการกระทำที่ทำแล้วทำให้จิตใจเศร้าหมอง มีอยู่ 4 ประการ คือ 1. ปาณาติบาต ปาณาติบาต ได้แก่ การยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป ก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเอง สัตว์มีชีวิตนี้หมายเอาทั้งมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน บรรดาที่ยังมีลมหายใจเข้าออก สันตติคือความสืบต่อแห่งชีวิตยังไม่ขาด ผู้ใดไปทำให้สัตว์มีชีวิตหรือสัตว์มีปราณดังว่านั้นให้มีอันต้องหยุดหายใจ สันตติขาดตายไป ผู้นั้นได้ชื่อว่ากระทำปาณาติบาต...