Tagged: บุญกิริยาวัตถุ

คุณสมบัติของอุบาสก – อุบาสิกา

คุณสมบัติของอุบาสก – อุบาสิกา

คุณสมบัติของอุบาสก – อุบาสิกา ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน หลาย ๆ ท่านคงจะเคยได้ยินคำว่า “อุบาสก” หรือ “อุบาสิกา” กันมาบ้าง คำแรก คือ “อุบาสก” เป็นคำใช้เรียกฆราวาสผู้ชาย ส่วน “อุบาสิกา” เป็นคำใช้เสียกฆราวาสผู้หญิง สองคำนี้สมัยก่อนใช้เรียกฆราวาสที่เป็นอริยบุคคลเพราะเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย ปัจจุบันใช้เรียกฆราวาสผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย...