Tagged: การคบเพื่อนชั่ว

อบายมุข ทางแห่งความเสื่อม ๔ ประการ

อบายมุข ทางแห่งความเสื่อม ๔ ประการ

อบายมุข ทางแห่งความเสื่อม ๔ ประการ “อบายมุข” คำนี้มาจากคำบาลี แปลว่า ทางแห่งความเสื่อม หรือปากแห่งความเสื่อม นั่นก็หมายความว่า สิ่งที่เป็นอบายมุข หากผู้ใดคลุกคลี กระทำ ส้องเสพ ย่อมจะนำไปสู่ความเสื่อมอย่างไม่ต้องสงสัย ในที่นี้มี 4 ประการ คือ 1....